SZJZ (Státní základní jazyková zkouška)

Státní základní jazyková zkouška je zaměřena na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a v německy mluvících zemích. Kandidát má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se písemně i ústně vyjádřit o daných tématech.


Obsah zkoušky:

1. písemná část (4 hodiny) – ověřuje stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu, dovednost napsat text v rozsahu asi 300 slov, porozumět vyslechnutému textu a používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

2. ústní část (15 – 20 minut) – ověřuje dovednost plynně hovořit o daných tématech a schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života


Obtížnost: středně pokročilá B2