SVJZ (Státní všeobecná jazyková zkouška)

Státní všeobecná jazyková zkouška je obdobně jako základní zkouška zaměřena na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a v německy mluvících zemích a na základní problematiku kandidátova pracovního oboru. Kandidát má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se písemně i ústně vyjádřit o daných tématech včetně znalosti reálií německy mluvících zemí.


Obsah zkoušky:

1. písemná část (4 hodiny) – ověřuje stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu, dovednost napsat text a volně zpracovat dané téma v rozsahu asi 500 slov, porozumět vyslechnutému textu a používat vybrané gramatické a lexikální struktury v cizím jazyce

2. ústní část (25 – 30 minut) – ověřuje dovednost plynně hovořit o daných tématech, schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života a schopnost hovořit o vlastní četbě v originále


Obtížnost: pokročilá C1