SVJZ (Státní všeobecná jazyková zkouška)

Hlavním zaměřením Státní všeobecné jazykové zkoušky jsou opět otázky denního života a základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a v anglicky mluvících zemích. Zaměřuje se však také na základní problematiku kandidátova pracovního oboru. Kandidát zkouškou prokazuje hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, porozumění gramaticko-lexikálním strukturám jazyka a schopnost je správně použít. Dále prověřuje schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se písemně i ústně vyjádřit o daných tématech včetně znalosti reálií anglicky mluvících zemí.


Obsah zkoušky:

1. písemná část (4 hodiny) – porozumět čtenému cizojazyčnému textu, napsat text a volně zpracovat dané téma v rozsahu asi 500 slov, porozumět vyslechnutému textu a používat vybrané gramatické a lexikální struktury v cizím jazyce

2. ústní část (25 – 30 minut) – plynně hovořit o daných tématech, pohotově reagovat v běžných situacích denního života a hovořit o vlastní četbě v originále


Obtížnost: pokročilá C1 (cca na úrovni mezi zkouškami FCE a CAE)